รายงานตามคำสั่งและการจัดอันดับของท่านอาจารย์

ภูฎาน

รัฐบาลภูฎาน พยายามสร้างนโยบายที่ดี เพิ่มความสุขให้กับประชาชน

รายงานโดยกลุ่มข่าวไทเป (ต้นฉบับเป็นภาษาจีน)

 

ภูฎาน ตั้งอยู่ระหว่างประเทศจีนกับประเทศอินเดีย อยู่ทางทิศใต้ของเทือกเขาหิมาลัย แม้จะเป็นเพียงประเทศเล็ก ๆ ที่มีประชากรน้อย แต่นโยบายที่ชาญฉลาดของรัฐบาล กับอุดมการณ์ในการปกครองประเทศ ได้รับความสนใจจากสังคมโลกเป็นอย่างมาก

นโยบายมุ่งพัฒนาให้ประชาชนมีความสุข

กษัตริย์ผู้ครองประเทศภูฎานองค์ปัจจุบัน จิมมี่ ซิงเว วังชุกค์ ♥♥♥♥♥ ได้รับความรักความเคารพจากประชาชนเป็นอย่างมาก พระองค์ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ฉลาดเปิดเผย ขึ้นครองราชเมื่อปี 2515 ได้ประกาศอุดมการณ์ปกครองประเทศ "ความสุขของประชาชนมีค่าสูงสุด" เรียกย่อว่า GNH พระองค์เชื่อว่า การปกครองประเทศต้องยึดความสุขประชาชนเป็นหลัก เริ่มจากการรักษาสิ่งแวดล้อม การเผยแพร่วัฒนะธรรม การพัฒนาเศรษฐกิจ และนโยบายที่ดี 4 ข้อหลักที่ต้องลงมือทำ ทำให้ประชาชนมีชีวิตสมดุลระหว่างด้านวัตถุกับจิตใจ แต่ไม่ใช่จะมุ่งเน้นแต่การพัฒนาด้านการค้าและอุตสาหกรรม ยกระดับการผลิตภายในประเทศ(GDP)ผลิตภัณฑ์มวลรวม(GNP)เท่านั้น

การรักษาทรัพยากรธรรมชาติเรียกได้ว่า "ผู้พิทักษ์โลก"

ภายใต้แผนปัจจุบันของภูฎาน พระองค์ให้ความสนใจการรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ รัฐบาลได้กำหนด ทุกคนต้องปลูกต้นไม้ปีละ 10 ต้น เป็นอย่างน้อย ประเทศภูฎานมีพื้นที่ครอบคลุมด้วยป่าไม้ 3 ใน 4 ของพื้นที่ มีพื้นที่ป่าธรรมชาติเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณที่กษัตริย์ภูฎานและประชาชน ที่ได้อุทิศตนปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม สำนักกำหนดสิ่งแวดล้อมขององค์การสหประชาชาติ ได้มอบรางวัล "ผู้พิทักษ์โลก" เป็นรางวัลแรกให้เมื่อปี 2548

เป็นประเทศเดียวที่สั่งห้ามสูบบุหรี่ทั่วประเทศ

วันที่ 17 ธันวาคม 2547 รัฐบาลภูฎานประกาศห้ามสูบบุหรี่ทั่วประเทศ เป็นประเทศแรกทั่วโลกที่ประกาศห้ามสูบบุหรี่ ประชาชนห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ และสถานที่นอกบ้านทุกแห่ง ห้ามร้านค้าต่าง ๆ จำหน่ายผลิตภัณฑ์บุหรี่ด้วย

การศึกษาและการรักษาพยาบาล

ประเทศภูฎาน มีระบบการศึกษาที่ก้าวหน้าให้กับประชาชนฟรี ประชาชนสามารถเรียนชั้นประถมถึงมหาวิทยาลัยฟรีทุกคน นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชนทั้งหมด รัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบ นโยบายของกษัตริย์ภูฎาน คือ การพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะการสอนด้านจิตวิญญาณทางพุทธศาสนา ทำให้ประชาชนสามารถลดความต้องการทางด้านวัตถุเอง

ภายใต้การปกครองของกษัตริย์วังชุกค์เป็นเวลา 30 กว่าปี แม้ว่ารายได้เฉลี่ยของชาวภูฎานจะไม่สูงนัก แต่ประชาชนส่วนมากต่างดำรงชีวิตอย่างมีความสุข มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีมลภาวะ ท่ามกลางความวุ่นวายของโลก ใช้ชีวิตเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งอย่างมีความสุข