คติพจน์

ารรู้แจ้งนำความเป็นหนึ่งเดียวกันมาสู่ทุกอย่าง

ปราศรัยโดยอนุตราจารย์ชิงไห่
วันที่ 16 ธันวาคม 2533 คอสตาริก้า (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ) วีดีโอเทป #141

ถ้าทุกคนปฏิบัติอย่างแท้จริงตามคำสอนในไบเบิลหรือคำสอนในพระสูตรทางพุทธ พวกเขาก็จะไม่ทะเลาะโต้แย้งกัน ศาสนาทั้งหมดก็จะมีความสุขให้แก่กันและกันและฉลองในโบสถ์เดียวกัน องค์สันตะปาปาก็จะมาที่วัด และพระสงฆ์ก็จะไปที่โบสถ์ นั่นไม่มีปัญหาอะไรเลย

มีเพียงศาสนาเดียวเท่านั้นคือศาสนาของพระเจ้า ของความรักและความเข้าใจ มีเพียงโบสถ์เดียวเท่านั้น วัดเดียวเท่านั้น วัดแห่งการรู้แจ้ง มาที่วัดแห่งนั้นแล้วเราก็จะรู้จักทุกศาสนาทั่วโลก