การพัฒนาเชิงบวกในโลก

สาธารณรัฐประชาชนจีน
สร้างสังคมปกครองประเทศด้วยกฎหมาย ก้าวสู่ความมั่นคง

รายงานโดยเพื่อนบำเพ็ญประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ต้นฉบับเป็นภาษาจีน)

วันที่ 28 ธันวาคม ปีทองที่ 3 (2549) ศาลประชาชนสูงสุดของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศอย่างเป็นทางการ (เกี่ยวกับปัญหาการใช้กฎหมายตัดสินประหารชีวิตให้เป็นเอกภาพในคดีต่าง ๆ) จากวันที่ 1 มกราคม ปี 2550 ให้ยกเลิกคำประกาศที่อนุมัติให้ศาลประชาชนสูงสุดกับศาลทหารปลดปล่อยที่ให้มีการใช้กฎหมายตัดสินประหารชีวิตบางคดี ซึ่งครั้งหนึ่งที่เคยโอนคดีให้กับศาลสูง หลังจาก 20 กว่าปีที่ผ่านมา ได้โอนสู่ศาลประชาชนสูงสุด เป็นการก้าวไปสู่ความน่ายินดีอย่างยิ่งของรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้สร้างสังคมปกครองประเทศด้วยกฎหมาย แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ให้ความสนใจต่อชีวิต เป็นการปฎิบัติตามคำสัญญาว่าจะให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษย์ชนให้กับประชาชน

ปัจจุบัน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีคดีต่าง ๆ ที่สามารถจะตัดสินให้ประหารชีวิตมีมากถึง 60 กว่าชนิด เป็นประเทศที่มีการตัดสินประหารชีวิตและดำเนินการประหารชีวิตจำนวนมากที่สุดในโลกปัจจุบัน หลายปีที่ผ่านมา คำสั่งทางการปกครองกับผู้นำจะมีความคิดเห็นไปแซกแซงหน่วยงานตุลาการเสมอ การโอนกฎหมายตัดสินประหารชีวิตให้กับหน่วยงานเบื้องล่าง เป็นการเปิดช่องว่างให้กับระบบการปกครองด้วยคนอย่างแน่นอน ทำให้ศาลในพื้นที่ใช้กฎหมายการตัดสินประหารชีวิตไม่ได้มาตรฐานและใช้เกินขอบเขต ทำให้ขาดความยุติธรรม ดังนั้น การโอนกฎหมายประหารชีวิตคืนในครั้งนี้ จึงมีความหมายที่สำคัญอย่างยิ่ง จากการโอนสู่เบื้องล่างถึงการโอนคืน คือการโอนจากการปกครองด้วยคนสู่การปกครองประเทศด้วยกฎหมาย

หลังจากกฎหมายตัดสินประหารชีวิตโอนสู่ศาลสูงสุดของประชาชน เชื่อว่าจำนวนคดีที่ตัดสินและดำเนินการประหารชีวิตจะลดลง แต่จะให้ลดถึงขั้นยกเลิกกฎหมายประหารชีวิตนั้น ไม่เพียงต้องพึ่งความพยายามจากรัฐบาล ยังต้องอาศัยความเข้าใจและการสนับสนุนจากประชาชนทั้งหมด โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนะนิยม หลายพันปีที่ผ่านมา [ฆ่าคนต้องชดใช้ชีวิต] เป็นการลงโทษด้วยทัศนะนิยมที่ฝังลึกมานานว่าต้องแก้แค้นกัน ความจริง การกระทำผิดที่มีมา เด็กบริสุทธิ์ไร้เดียงสาที่[จิตเดิมแท้ดี]มากลายเป็นนักโทษ ทุกคนในสังคมก็ต้องรับผิดชอบส่วนหนึ่งด้วย ดังนั้น การปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดจึงไม่ควรเน้นแต่เรื่องการลงโทษเท่านั้น ควรใช้วิธี [บำบัดโรคเพื่อช่วยคน] ทำเช่นนี้จึงจะมีประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างแท้จริง สิทธิของประชาชนจึงจะได้รับการคุ้มครองอย่างแท้จริง ทำให้เกิดสังคมสมานฉันท์ตามเป้าหมาย