ความรักในรูปการกระทำ

การยกย่องชมเชย
จากเทศบาลเมืองซานโฮเซ่

โดยกลุ่มข่าวซานโฮเซ่ (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ)

รูปภาพบอกเรื่องราว

1. เทศบาลเมืองซานโฮเซ่ ในแคลิฟอร์เนีย ได้จัดพิธียกย่องชมเชยให้เป็นรางวัลแก่ผู้ที่ให้การบริการดีแก่ชุมชน เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน ปีทองที่ 3 (2549)

2. นายกเทศมนตรี รอน กอนซาเลส มอบแผ่นศิลาจารึกให้กับสมาชิกสมาคมนานาชาติอนุตราจารย์ชิงไห่สำหรับการช่วยเหลือของพวกเขาต่อความงดงามของซานโฮเซ่เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม

3. เพื่อนประทับจิตช่วยสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมจัดสวนให้กับคนสูงอายุที่สุขภาพไม่ดี (อ้างอิงถึงรายงานที่ต่อเนื่องใน ธรรมสารฉบับที่ 169 ในหัวเรื่องความรักในรูปการกระทำ)